Ε85 е модерна фасадна система. Тя е резултат от 2.5 годишни изследвания, които интегрираха ноу-хау на технология за енергийна ефективност и технически характеристики с настоящите и бъдещи изисквания за сградно строителство.
Нейният дизайн, включващ вертикали с 50 мм широчина, гарантира пълно съответствие с най-стриктните международни спецификации и предоставя високи топлоизолационни характеристики и водонепроницаемост. E85 е система, която обединява различни строителни решения и предоставя на архитекта възможност за проектиране, излизащо извън конвенционалните ограничения.